Quelqu'un vous manque ? Appelez-le !
Vous voulez passer du temps avec vos amis ? Invitez-les !
Vous voulez être compris ? Expliquez !
Vous avez des questions ? Posez-les !
Vous n'aimez pas quelque chose ? Dites-le !
Vous aimez quelque chose ? Affirmez-le !
Vous voulez quelque chose ? Demandez !
Vous aimez quelqu'un ? Dites-le lui !

Afficher tiếng ViệtCacher tiếng Việt

Bạn nhớ một người nào đó ? Hãy gọi điện cho người này !
Bạn muốn chơi vói bạn bè của bạn ? Hãy mời chúng !
Bạn muốn được người khác hiểu cho bạn ? Hãy giải thích ý kiến và tình cảm của bạn !
Bạn có nhiều câu hỏi ? Hãy đặt các câu hỏi này !
Bạn không thích một điều gì đó ? Hãy nói về việc đó !
Bạn thích một điều gì đó ? Hãy khẳng định việc đó !
Bạn muốn điều gì đó ? Hãy xin điều đó !
Bạn thương ai đó ? Hãy cho người này biết !